Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Veranderlef / Sabiha Kiris

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: Veranderlef / Sabiha Kiris

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Training/coaching: standaard groepsgewijze trainingen, online coaching trajecten, bijeenkomsten, workshops, masterclasses zoals vermeld in de folders en/of op de website van Opdrachtnemer, waar deelnemers op individuele basis kunnen inschrijven op trainingen/coaching trajecten/workshops of maatwerktrajecten individueel of groepen. 

Intake: een (telefonisch) gesprek tussen Opdrachtnemer en een potentiële deelnemer aan een Training/Coaching traject waarin de leerdoelen van een training/coaching met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek maakt deel uit van de Training/Coaching traject en is een voorwaarde voor deelname daaraan. Dit geldt ook voor werkgevers die een maatwerktraject willen afnemen. 

Startmoment van de training/coaching: Het eerste gesprek/workshop/bijeenkomst/training van het Training/Coaching traject na de intake.

Startmoment van de opdrachtde eerst facturabele uitvoering van de opdracht.

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/coaching of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.

PartijenOpdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Coachingindividuele begeleiding

Artikel 2: NOLOC

Opdrachtnemer is lid van de NOLOC, de Beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn in lijn met de gedragscode van de NOLOC.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Training/coaching

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training/coaching komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

4.2 Opdracht

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.

4.3 Niet-bindend karakter offerte

Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:

 1. het training- of coaching programma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. de planning van de training/coaching voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 3. bij onvoldoende aanmeldingen een training/coaching af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/coaching niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
 4. de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

5.2 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6: Annulering of verplaatsing

6.1  Overeenkomst op afstand

Indien Opdrachtgever een particulier is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training/coaching via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding.

6.2 Training/coaching door de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever voor een training/coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/coaching schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum.
 2. Bij annulering van de training/coaching < 2 weken voor aanvang van de training/coaching wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht. Bij annulering van de training/coaching > 2 weken voor aanvang van de training/coaching wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht. In beide gevallen zullen de literatuurkosten volledig worden doorberekend.
 3. Doorboeking >2 weken voor aanvang van de training/coaching is eenmaal kosteloos, daarna 100% van de kosten.
 4. Bij doorboeking <2 weken voor aanvang van de training/coaching, wordt eenmalig 50% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% in rekening gebracht.
 5. Vervanging van een deelnemer op de reeds eerder vastgestelde training/coaching is mogelijk mits het intake gesprek nog voor aanvang van het eerste trainingsblok kan plaatsvinden. Er wordt € 75,- administratiekosten in rekening gebracht.
 6. Bij trainingen/coaching trajecten waarbij een intake plaatsvindt, is verzetten van dit gesprek alleen mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van de eerste trainings- of coaching traject.
 7. In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training/coaching of na aanvang van de training/coaching de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de coaching deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/coaching.

6.3 Opdracht en/of onderzoek door de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever voor een Opdracht heeft het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum.
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom, met een maximum van € 200,- excl. BTW per uitvoeringsdag, aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 3. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 6.3b in rekening gebracht.
 4. Bij annulering of wijziging tussen de 8 tot 4 weken voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 5. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 6. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.
 7. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 8. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 9. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6.4 Coaching

 1. Annulering van coaching door de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, is tot 10 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching kosteloos.
 2. Bij annulering of wijziging tussen 5 werkdagen en 3 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
 3. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel 7: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/coaching of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaald bedrag.

Artikel 8: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4. De meest actuele prijzen kunt u opvragen via info@sabihakiris.nl.

Artikel 9: Betaling training/coaching, opdrachten en onderzoek

9.1. Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de factuur korter dan 30 dagen voorafgaand aan de training/coaching, opdrachten en onderzoek door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verzonden, dient de Opdrachtgever terstond voor betaling zorg te dragen, in ieder geval voorafgaand aan de (eerste) datum waarop de training/coaching, opdrachten en onderzoek plaatsvindt. Bij geen, onvolledige of te late betaling kan Opdrachtnemer Opdrachtgever de toegang tot de training/coaching weigeren conform het bepaalde in artikel 9.5.

Voor speciale acties zoals lastminutes geldt eveneens dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de training/coaching voldaan moet zijn.

9.2. Bij deelname aan een coaching traject of workshop brengt Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever verschuldigde coaching prijs in 1 termijn in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de factuur te voldoen één maand voor de aanvang voor de coaching op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de factuur korter dan één maand voorafgaand aan de startdatum van de coaching traject of workshop door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verzonden, dient de Opdrachtgever terstond voor betaling zorg te dragen, in ieder geval voorafgaand aan de (eerste) datum waarop de masterclass aanvangt. Bij geen, onvolledige of te late betaling kan Opdrachtnemer Opdrachtgever de toegang tot de masterclass weigeren conform het bepaalde in artikel 9.5.

9.3. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/coaching of opdracht zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

9.4. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

9.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/coaching te weigeren.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een training of coaching opdracht te weigeren of uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 14.

Artikel 11: Auteursrecht

11.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het niet het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, opdrachten, werkboeken, projectmateriaal en trainings- en coachingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

11.2 Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Relatiebeding Zzp’ers

De ingehuurde Zzp’ers van Opdrachtnemer zijn tijdens de opdracht en gedurende 1 jaar na beëindiging van de opdracht aan een relatiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Opdrachtnemer mogen verrichten.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Gedragscode van de NOLOC uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

13.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

13.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden.

13.4 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de Deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

13.5 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

13.6 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

 1. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de training / coaching traject geproduceerde stukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.

Artikel 14: Verwerking van persoonsgegevens

14.1 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer/Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

14.2 Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is gerelateerd aan de dienstverlening van Opdrachtnemer, namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van training, coaching, advisering, coaching en onderzoek, met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

14.3 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Deelnemer / Opdrachtgever worden verkregen, worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

14.4 De onderzoeksgegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor en in lid 2 omschreven doel.

14.5 Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van coaching trajecten, E-boeken, webshop artikelen en overige producten en diensten van Opdrachtnemer. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan alle labels van Opdrachtnemer. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen coaching, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.

14.6 Inzage, correctie en verwijdering

Deelnemers hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Artikel 10 van het privacy statement geeft aan op welke wijze men van dit recht gebruik kunt maken.

14.7 De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van de training en coaching diensten en wordt dan ook benut voor het genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.

14.8 Het gehele privacy statement kunt u vinden op: www.sabihakiris.nl.

Artikel 15: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

15.1 Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt tenzij:

 1. Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.
 2. De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

15.2 Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals bedoelt in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

15.3 Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Artikel 16: Doorgifte gegevens naar een derde land

Ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever / Deelnemer kan Opdrachtnemer persoonsgegevens opslaan in of doorgeven aan landen die geen waarborgen bieden voor een passend beschermingsniveau als bedoeld in artikel 77 lid 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtnemer maakt daarbij zo veel mogelijk gebruik van een modelcontract als bedoeld in artikel 26, vierde lid, van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, of waarborgt dat wordt voldaan aan één van de andere in artikel 77 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens genoemde uitzonderingsbepalingen.

Artikel 17: Geheimhouding

Naast de in 14.3 genoemde bepaling zijn alle Partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE AANBOD

Artikel 21: Algemeen

21.1 Onderhavige aanvullende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de Webshop en Opdrachten die door Opdrachtnemer worden uitgevoerd via www.sabihakiris.nl en www.veranderlef.nl ;

21.2 Behoudens en voor zover daarvan hierna nadrukkelijk is/wordt afgeweken zijn de bovenstaande Leveringsvoorwaarden van Opdrachtnemer onverkort ook op het online-aanbod van toepassing;

21.3 De toepasselijkheid van de (aanvullende) leveringsvoorwaarden vloeit, onverlet andere opties, in elk geval (ook) voort uit de acceptatie daarvan door de (potentiële) Opdrachtgever welke (telkens) door het aanvinken van die voorwaarden dient plaats te vinden alvorens de (potentiële) Opdrachtgever toegang wordt verschaft tot de online-toepassing.

Artikel 22: Begripsbepalingen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 gelden voor het online-aanbod de volgende begrippen:

Webshop www.sabihakiris.nl: de webshop van Opdrachtnemer via welke een Opdrachtgever op door Opdrachtnemer gedefinieerde voorwaarden (voorlopig) toegang krijgt/heeft tot het online-aanbod van Opdrachtnemer voor zover daartoe tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een overeenkomst is gesloten;

Intake gesprek: de op initiatief van Opdrachtnemer ingevulde vragenlijst en het naar aanleiding daarvan gevoerde telefoongesprek tussen een potentiële Opdrachtgever en een E-coach waarin wordt nagegaan en vastgesteld of het online coaching traject waarin de potentiële Opdrachtgever geïnteresseerd is inderdaad aansluit bij zijn interesse en/of capaciteiten;

E-coach: de door Opdrachtnemer aangestelde en toegeruste persoon die is aangesteld om online deelnemers te begeleiden en te coachen;

Online deelnemer: de natuurlijke persoon, al dan niet (zelf) Opdrachtgever zijnde, die via online-toepassingen een Online-leertraject bij Opdrachtnemer volgt of daarvoor heeft ingeschreven;

Online coaching traject: de via een Online-toepassing uit het Online-aanbod van Opdrachtnemer door een Online deelnemer geselecteerde cursus of training;

Online leeromgeving: alle door Opdrachtnemer via internetapplicaties aangeboden modules en leertrajecten waarop hetzij via schriftelijke dan wel via digitale weg kan worden ingeschreven;

Inschrijving: de schriftelijke of digitale aanmelding van een Opdrachtgever gericht aan Opdrachtnemer, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een (Online) leertraject of -training, krachtens welke Opdrachtgever voorlopige toegang krijgt tot het Online leeromgeving www.Sabihakiris.nl.

Artikel 23: Annuleringsregeling

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 en in aanvulling op het bepaalde in artikel 7 geldt voor het Online-aanbod de volgende annuleringsregeling:

 • Door Inschrijving komt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een overeenkomst tot stand met betrekking tot een (of meer) Online leertraject(en);
 • De in artikel 23.1 bedoelde overeenkomst komt tot stand onder de door beide partijen in te roepen ontbindende voorwaarde van de negatieve uitkomst van het Intake gesprek;
 • Tot en met het Intake gesprek kan annulering van de Inschrijving door Opdrachtgever kosteloos plaatsvinden;
 • Indien de uitkomst van het Intake gesprek meebrengt dat Opdrachtnemer de overeenkomst wenst voort te zetten zendt zij zo spoedig mogelijk daarna aan Opdrachtgever een bevestiging voor plaatsing, gevolgd door een factuur, waarmee de ontbindende voorwaarde als bedoeld in artikel 25.1b is vervallen;
 • Indien de uitkomst van het Intake gesprek meebrengt dat Opdrachtnemer de overeenkomst niet wenst voort te zetten zendt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk daarna aan Opdrachtgever een e-mail waarin deze beslissing, welke geacht wordt een beroep in te houden op voormelde ontbindende voorwaarde, aan Opdrachtgever wordt bevestigd.

Artikel 24: Overige bepalingen

24.1 De door Opdrachtnemer bij Inschrijving aan Opdrachtgever verleende toegang tot het Account is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door Opdrachtgever/deelnemer zelf, of als deze een rechtspersoon is uitsluitend door de Online deelnemer worden gebruikt. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het Online leeromgeving www.Sabihakiris.nl aan de Online deelnemer en/of de Opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door Opdrachtgever is betaald;

24.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Online leeromgeving aanbod aan opdrachten en/of de webshop en/of het Online-coaching traject en/of de website van Opdrachtnemer behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever noch Online deelnemer zijn bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor Opdrachtnemer toestemming heeft verleend. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het de online leeromgeving aan Opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door Opdrachtgever is betaald. Opdrachtgever en/of de Online deelnemer zijn in geval van overtreding aansprakelijk voor alle deswege voor Opdrachtnemer opkomende schade.

24.3 Indien en voor zover een Online coaching traject of workshop/training bestaat uit meerdere door Opdrachtnemer via Online leeromgeving www.Sabihakiris.nl aan te leveren coaching- of trainingsonderdelen zullen deze geacht worden aan Opdrachtgever te zijn geleverd op het moment dat deze door Opdrachtnemer langs digitale weg aan Opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. De vastlegging van dat moment in de (digitale) administratie van Opdrachtnemer vormt daartoe dwingend bewijs. Aankondigingen van Opdrachtnemer omtrent de voorgenomen levering daarvan worden geacht slechts streeftermijnen in te houden. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet behalen van die termijnen.