Privacybeleid

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

 1. Privacybeleid: het door Veranderlef / Sabiha Kiris vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 2. Veranderlef / Sabiha Kiris: Het bedrijf Veranderlef en Sabiha Kiris
 3. Website: de website van Veranderlef / Sabiha Kiris onder sabihakiris.nl  
 4. Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van Veranderlef / Sabiha Kiris verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 5. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
 6. Opdrachtgever, Client: elke derde die met Veranderlef / Sabiha Kiris een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 7. Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door Veranderlef / Sabiha Kiris verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

Algemeen

Veranderlef / Sabiha Kiris is sinds 2019 een coachingbureau voor persoonlijke ontwikkeling,  loopbaanbegeleiding en re-integratie. Ten behoeve van de activiteiten van Veranderlef / Sabiha Kiris worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. Veranderlef / Sabiha Kiris behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de AVG. Veranderlef / Sabiha Kiris handelt voor wat die persoonsgegevens betreft tevens in overeenstemming met de beroepscode van NOLOC.

Artikel 1           Doelstellingen van vastleggingen en verwerkingsgrond zijn:

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot bijvoorbeeld coaching trajecten of sollicitatietrainingen; 
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten; 
  het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen; 
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Veranderlef / Sabiha Kiris;
 • het toegang geven tot online leertrajecten;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / leerportaal;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Artikel 2           De volgende persoonsgegevens worden door Veranderlef / Sabiha Kiris verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer; 
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens; 
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer; 
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs; 
 • gegevens voor de organisatie van de coaching of training; 
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;
 • gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

Artikel 3           De persoonsgegevens worden verstrekt aan:

 • degenen die:
 • belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden zoals samenwerkende partijen of medewerkers, of 
 • leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of 
 • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden. 
 • anderen, indien:
 • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of 
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van voedselallergie) of 
 • de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Veranderlef / Sabiha Kiris zorgt ervoor dat de gegevens ook alleenvoor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt of 
 • deze onderdeel vormt van een door ons geleverd product of coaching, of
 • trainingen die via derden geleverd worden.

Artikel 4           Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door Veranderlef / Sabiha Kiris steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de AVG is bepaald.

Medewerkers van Veranderlef / Sabiha Kiris zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of AVG dienen te behandelen. Voor zover Veranderlef / Sabiha Kiris derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 5           Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door Veranderlef / Sabiha Kiris niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 6           Beveiliging, bewaring en verwijdering

Veranderlef / Sabiha Kiris heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

Veranderlef / Sabiha Kiris ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de AVG blijft gelden.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.

Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

Artikel 7           Verstrekking van gegevens binnen Veranderlef / Sabiha Kiris

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen Veranderlef / Sabiha Kiris uitsluitend verstrekt aan medewerkers of samenwerkende Zzp’ers van Veranderlef / Sabiha Kiris die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Artikel 8           Verstrekking van gegevens aan derden

Veranderlef / Sabiha Kiris zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • de doorgifte geschiedt aan een door Veranderlef / Sabiha Kiris voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker Veranderlef / Sabiha Kiris een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
 • doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de training wordt gevolgd;
 • doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan de distributeur van leermiddelen

en / of 

 • Veranderlef / Sabiha Kiris op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Op onze website en webshop zijn enkele links naar affiliate websites van andere (verkopende) partijen opgenomen. Veranderlef / Sabiha Kiris draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacybeleid van de betreffende partij.

Artikel 9           Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van Veranderlef / Sabiha Kiris kan hij/zij Veranderlef / Sabiha Kiris een e-mail te sturen naar info@sabihakiris.nl .

Artikel 10         Cookies

Veranderlef / Sabiha Kiris maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van Veranderlef / Sabiha Kiris, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Veranderlef / Sabiha Kiris cookies gebruikt, kan gevonden worden op https://www.veranderlef.nl/

Artikel 11         Wijzigingen in het Privacybeleid

Veranderlef / Sabiha Kiris behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. Veranderlef / Sabiha Kiris adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 22-06-2020.

Uw gegevens worden door Veranderlef / Sabiha Kiris zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op via email: info@sabihakiris.nl of telefonisch op 06-41967850.

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509  AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.